DPlayer播放器

使用方式

下载后将文件夹名改为DPlayer上传启用即可

默认不自动播放,弹幕开启

[删除我dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="/mdzz/2222.png"/]

关闭弹幕

[删除我dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="/mdzz/2222.png" danmu="false"/]

开启自动播放

[删除我dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="/mdzz/2222.png" autoplay="true"/]

添加额外弹幕源(例:bilibili弹幕)

[删除我dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="/mdzz/2222.png" autoplay="true" addition="https://api.prprpr.me/dplayer/bilibili?aid=7286894"/]
DPlayer播放器

我来吐槽

*

*

*